Asgari İşçilik Danışmanlığı

Asgari işçilik uygulaması; bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulama olup, kayıt dışı istihdamın önlenmesini ve Kurum gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır. İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Resul Kurt Danışmanlık, asgari işçilik konusunda danışmanlık ve denetim desteği vermektedir.
* Resul Kurt Danışmanlık Şti. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine gerek teftiş ve inceleme süresince ve gerekse de uzlaşma süresince gerekli teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Bu kapsamda Resul Kurt Danışmanlık tarafından verilen hizmetler;
1- İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için İlişiksizlik Belgesi alınması,
2- Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş ve Kontrol Memurları tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri,
3- Uzlaşma ve İtirazlar süresince danışmanlık hizmetleri verilmesini kapsamaktadır.
Ayrıca bu kapsamda;
* İhale ve İnşaat işlerinde asgari işçilik bildirimi, işsizlik belgesi alınması ve asgari işçilik uzlaşma ve İtirazlar süresince danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
* Bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısı, sigorta primine esas kazanç tutarı ve çalışma süresinin tespiti Asgari İşçilik olarak tanımlanmaktadır.
* İşverenin işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından saptanacaktır.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş ve Denetmenleri tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu SGK’na bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile SGK’na yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammı tutarı ile idari para cezalarının uygulanmaktadır.
* İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere İlişiksizlik Belgesi alınması gerekmektedir.